messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายมุกริม สามะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสิริพรรน จันทร์วิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายเนติกร อินน้อย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายวรพจน์ สาลัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางภัทรวดี แก้วเมฆ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุทิษา ทองไกร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวตัสนีม ทับคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปง./ชง.)
นายนุกูล อินน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
นางสาวนูรีซา เจ๊ะมะเระ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

× เทศบาลตำบลปะลุรู