messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองช่าง
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายฟาอิส เง๊าะเจ๊ะย๊ะ
วิศวกรโยธา
นายคณิตพงศ์ บุญคง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวซัซวานี บินวาเด็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

× เทศบาลตำบลปะลุรู