ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรมชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg

ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg

ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg

ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg

ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ข้อมูลของ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ชาย 4,058 คน หญิง 4,141 คน รวม 8,199 คน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ข้อมูลของ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ชาย 4,058 คน หญิง 4,141 คน รวม 8,199 คน ../add_file/สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ข้อมูลของ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ชาย 4,058 คน หญิง 4,141 คน รวม 8,199 คน

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : d5XKzIsTue93608.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2EZEEf7Tue93718.pdf

ชื่อไฟล์ : Mxj0ZjYTue93644.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : N2LhN4nTue93802.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : flssLYfTue94315.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZkAU8yBTue94347.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : D8GcM4wTue94523.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yiNkWFpTue94547.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : x6ZaOx3Tue94715.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 95LK5SOTue100518.pdf

ชื่อไฟล์ : 4cafaxtTue95301.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3JyE6jeTue95346.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YId2OKCTue95429.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NhdjAR7Tue95603.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fpepvPZTue95706.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yLLuEGQTue95803.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kxig7XATue95843.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NBQbHN4Tue95945.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : TvZwecXTue100229.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qrhdNPRTue100617.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : j4RHubwTue100722.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7GY1VRKTue100800.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AOpdvWqTue100839.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QKQxl0cTue100956.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aWvoV3dTue101055.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YnJoXcOTue101122.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : eK1tPNMTue101135.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LKfLa0UTue101229.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HW7rJrDTue101417.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : n38t5CxTue101524.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XXv2vQ3Tue101605.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GLhtCxhTue101648.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : W7MSFyuTue101650.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X27c2VJTue101758.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IVmkBQQTue101849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2V76NGJTue101925.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rhJWNZOTue102000.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KeWZPccTue102035.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7bCqNsnTue102117.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pVBZThrTue102250.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 24vN7POTue102358.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AI01XFETue102435.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ข้อมูลของ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ชาย 4,058 คน หญิง 4,141 คน รวม 8,199 คน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ข้อมูลของ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ชาย 4,058 คน หญิง 4,141 คน รวม 8,199 คน ../add_file/ สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ข้อมูลของ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ชาย 4,058 คน หญิง 4,141 คน รวม 8,199 คน

ชื่อไฟล์ : YPIF7NoTue102512.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 97JOF2yTue102556.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6Vtyr6ETue102654.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VUrsoriTue102844.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CARTTv2Tue103100.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : c43DwZqTue103142.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QFGR6xJWed102326.jpg

ชื่อไฟล์ : Vx5GZxfTue103219.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง...คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่(เฉพาะนายกเทศมนตรี) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง...คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่(เฉพาะนายกเทศมนตรี) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง...คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่(เฉพาะนายกเทศมนตรี)

ชื่อไฟล์ : 4apZD78Tue103310.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iRLIsYxTue103349.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 03JEEehTue103431.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xKXOW4MTue103504.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7UqYiNJTue103603.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WBf4MzGThu84841.pdf

ชื่อไฟล์ : PGnVNVkWed102057.jpg

ชื่อไฟล์ : ZQqf8deTue104152.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อไฟล์ : zQj6JwdThu33605.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องงดเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องงดเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องงดเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน

ชื่อไฟล์ : yxbE0mRFri85212.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : jfh0Q2sFri85507.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 3aQ7IcLFri90131.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๓๑๐๐๐๐๑๖๖๖) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๓๑๐๐๐๐๑๖๖๖) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๓๑๐๐๐๐๑๖๖๖) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : 69HmugXFri90509.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖

ชื่อไฟล์ : QEs2DxSFri91230.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : rjTL420Fri93308.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : ZQevi7TFri100030.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : QHIM0iQFri100246.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : f4fc43eFri100458.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : ycb4TVuFri101203.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ตามเอกสารที่แนบไฟล์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ตามเอกสารที่แนบไฟล์ ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ตามเอกสารที่แนบไฟล์

ชื่อไฟล์ : fiP2TAtFri101652.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ชื่อไฟล์ : 7TGDMX2Fri102101.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : QMNq2GSTue21503.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอความร่วมมือจากร้านค้าและสถานบริการมิให้ขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอความร่วมมือจากร้านค้าและสถานบริการมิให้ขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอความร่วมมือจากร้านค้าและสถานบริการมิให้ขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด

ชื่อไฟล์ : ANWQmwjTue21859.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๓) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๓)

ชื่อไฟล์ : MhQJWAPTue22032.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือรวมแบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือรวมแบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือรวมแบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : GYZGTzrTue22126.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : jMH7zV5Tue22238.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 3mnF2sUTue22505.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๓) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๓)

ชื่อไฟล์ : qAKNvmUTue22846.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : t99nXX0Tue22956.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ชื่อไฟล์ : dYW8imDTue23054.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : sWxJ3nxTue23520.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘๐ ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู ๑ แห่ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘๐ ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู ๑ แห่ง ../add_file/แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘๐ ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู ๑ แห่ง

ชื่อไฟล์ : 478hWTYTue24353.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่๘ ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลตำบลปะลุรู ๑แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่๘ ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลตำบลปะลุรู ๑แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่๘ ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลตำบลปะลุรู ๑แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : lzkJw4cTue25021.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด ../add_file/แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด

ชื่อไฟล์ : ZBdRGTFTue30236.pdf

ชื่อไฟล์ : kTWP1caTue25432.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรูและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : vFn5bwTTue30404.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อไฟล์ : 2StGSGNTue31016.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : cimsrAETue31221.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : QTcoUtBTue31410.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : A1JgVOFTue31642.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : U4PHStkTue31925.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในโครงการเตรียมทีมกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในโครงการเตรียมทีมกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในโครงการเตรียมทีมกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 3auD01STue32201.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 3OVPDpqTue32929.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังอลุมิเนียมพร้อมปประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังอลุมิเนียมพร้อมปประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังอลุมิเนียมพร้อมปประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 1O0IrdaTue33144.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 18hhlvQTue33358.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 4flPCdwTue33532.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : yfHBwpHTue34001.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : Y3K9R36Tue34427.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : C1hP0pdWed93406.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ../add_file/ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ชื่อไฟล์ : BwxWQvQWed94033.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 1(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 1(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ../add_file/ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 1(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ชื่อไฟล์ : OLGOaFDWed95249.pdf

ชื่อไฟล์ : Z2cIe6KWed95521.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 2(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 2(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ../add_file/ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 2(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 2(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 2(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ../add_file/ประกาศผลการการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 2(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ชื่อไฟล์ : DtopAsAWed101924.pdf

ชื่อไฟล์ : trnkyGDWed102457.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ชื่อไฟล์ : D4c1IVNWed104234.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ชื่อไฟล์ : cWvOZIKWed103443.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ชื่อไฟล์ : ZWJ2cU1Wed104853.jpg

ชื่อไฟล์ : นายอุสมาน นาคสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มู่งสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาลและความโปร่งใส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นายอุสมาน นาคสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มู่งสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาลและความโปร่งใส ../add_file/นายอุสมาน นาคสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มู่งสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาลและความโปร่งใส

ชื่อไฟล์ : MmrIGnIWed105242.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : DW4aaUMWed105918.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : iEF3h2IWed110210.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : SaOwyoGWed110642.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ztWnftnWed111154.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโคกตา และโรงเรียนอิสลามบำรุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโคกตา และโรงเรียนอิสลามบำรุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโคกตา และโรงเรียนอิสลามบำรุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : pZpP7Q4Wed111520.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : dV6XplyWed111848.pdf

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง (มิถุนายน ๒๕๖๒) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง (มิถุนายน ๒๕๖๒) ../add_file/ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง (มิถุนายน ๒๕๖๒)

ชื่อไฟล์ : MwtZT6tThu83927.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : S5Gr8XcThu84158.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : 3lJlnlVThu84511.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราว ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราว

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราว ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราว

ชื่อไฟล์ : 20J4jSaThu85047.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปา ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปา ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปา ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563

ชื่อไฟล์ : jV03h3YThu85444.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

ชื่อไฟล์ : pWJHzENThu90225.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LASS ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LASS ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LASS

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อยื่นคำขอใช้น้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อยื่นคำขอใช้น้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อยื่นคำขอใช้น้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : hKFH1CUThu90549.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือ สำหรับผู้ใช้งานของ อปท. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือ สำหรับผู้ใช้งานของ อปท. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ../add_file/คู่มือ สำหรับผู้ใช้งานของ อปท. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

ชื่อไฟล์ : V0ogwukFri115740.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : QBRQZuSThu90827.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือ แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือ แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ../add_file/คู่มือ แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

ชื่อไฟล์ : 3fg92o8Fri114417.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ชื่อไฟล์ : 2j13NTOThu90954.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ../add_file/คู่มือรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ชื่อไฟล์ : 5oTPJ7pFri113907.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน

ชื่อไฟล์ : NrbobT1Thu91143.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560 ../add_file/เทศบัญญัติฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560

ชื่อไฟล์ : s51TQx2Fri113721.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : jrwzFsIThu91416.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติฯ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติฯ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2543 ../add_file/เทศบัญญัติฯ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : wrYpc0yFri113017.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : xjqumDRThu91536.pdf

ชื่อไฟล์ : VRLEGDuFri112841.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : gfuUdStThu91856.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติฯ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติฯ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 ../add_file/เทศบัญญัติฯ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิย์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิย์ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิย์

ชื่อไฟล์ : GJADcgdThu92019.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติฯ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติฯ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543 ../add_file/เทศบัญญัติฯ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : gZDyIMGFri112456.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : xthkVS7Thu92146.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติฯ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติฯ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 ../add_file/เทศบัญญัติฯ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : IuYOHx6Fri112332.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ชื่อไฟล์ : mNXbqxVThu92319.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lTW47uMFri112132.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตจัดตั้งหรือขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตจัดตั้งหรือขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตจัดตั้งหรือขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ชื่อไฟล์ : FGhRefAThu92500.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543 ../add_file/เทศบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : kNAe1WLFri111955.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์

ชื่อไฟล์ : z1VPW9RThu92749.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 เมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 เมตร ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 เมตร

ชื่อไฟล์ : SfcCSIqThu92945.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ.2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ.2543 ../add_file/เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ชื่อไฟล์ : YZlAiP1Thu93122.pdf

ชื่อไฟล์ : bnCLThfFri110900.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ชื่อไฟล์ : 3WbW5yEThu93248.pdf

ชื่อไฟล์ : 0CLumzOFri110255.pdf

ชื่อไฟล์ : x8N8u1LFri111835.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์เกี่ยวกับประปา พ.ศ.2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์เกี่ยวกับประปา พ.ศ.2543 ../add_file/เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์เกี่ยวกับประปา พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ชื่อไฟล์ : m6lqQwkThu93442.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาสเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาสเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ../add_file/ประกาสเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : RPTUXT3Thu93754.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : WRmBLRGThu94307.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : 6ku4xmwThu94704.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดสถานที่กักกัน(Local Quarantine) ในระดับเทศบาลตำบลปะลุรู จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดสถานที่กักกัน(Local Quarantine) ในระดับเทศบาลตำบลปะลุรู จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดสถานที่กักกัน(Local Quarantine) ในระดับเทศบาลตำบลปะลุรู จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : eRW0XbLThu95003.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารทะเลทุกชนิด) ในตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารทะเลทุกชนิด) ในตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารทะเลทุกชนิด) ในตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : mRnmob6Thu95228.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อไฟล์ : 1pGv3j3Thu95557.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติ งวดที่1 (งวดสุดท้าย) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติ งวดที่1 (งวดสุดท้าย) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติ งวดที่1 (งวดสุดท้าย)

ชื่อไฟล์ : UPc7neTThu95844.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัคร บุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัคร บุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัคร บุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : 2ahP2UIThu100101.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : VP7frBzThu100515.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติฯ(ฟิตเนส) เทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติฯ(ฟิตเนส) เทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติฯ(ฟิตเนส) เทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : a2SoOSkThu100825.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์

ชื่อไฟล์ : st9BoBcThu101107.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดกวาดและเก็บขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัดฮา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดกวาดและเก็บขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัดฮา ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดกวาดและเก็บขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัดฮา

ชื่อไฟล์ : lfdvD13Thu101752.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : uqXSFqBThu102017.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2563

ชื่อไฟล์ : JbldjJ2Thu102915.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : jSnYgNlThu103418.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1 (งวดสุดท้าย) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1 (งวดสุดท้าย) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1 (งวดสุดท้าย)

ชื่อไฟล์ : tUJvsS6Thu103751.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนพัฒนาการ งวดที่1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนพัฒนาการ งวดที่1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนพัฒนาการ งวดที่1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : 9yTcr9GThu104409.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ (งวดที่สุดท้าย) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ (งวดที่สุดท้าย) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ (งวดที่สุดท้าย)

ชื่อไฟล์ : LMKCt15Thu105858.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ขนาด 2.4x4.8 เมตร จำนวน2ป้าย หน้าอาคารดับเพลิง และสี่แยกต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1 (สุดท้าย) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ขนาด 2.4x4.8 เมตร จำนวน2ป้าย หน้าอาคารดับเพลิง และสี่แยกต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1 (สุดท้าย) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ขนาด 2.4x4.8 เมตร จำนวน2ป้าย หน้าอาคารดับเพลิง และสี่แยกต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1 (สุดท้าย)

ชื่อไฟล์ : 3NT0MFEThu110758.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นธ.ถ. 9-0100 ซอยบือแนกลาดี งวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย) ชุมชนโคกตา ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นธ.ถ. 9-0100 ซอยบือแนกลาดี งวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย) ชุมชนโคกตา ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นธ.ถ. 9-0100 ซอยบือแนกลาดี งวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย) ชุมชนโคกตา ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : cGtacRFThu111044.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นธ.ถ. 9-0081 ซอยสะพานเหล็กรถไฟ งวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย) ชุมชนกำปงบารู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นธ.ถ. 9-0081 ซอยสะพานเหล็กรถไฟ งวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย) ชุมชนกำปงบารู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นธ.ถ. 9-0081 ซอยสะพานเหล็กรถไฟ งวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย) ชุมชนกำปงบารู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : zlS3hi7Thu111251.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประดิษฐ์ ชุมชนกำปงบารู (งวดที่2) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประดิษฐ์ ชุมชนกำปงบารู (งวดที่2) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประดิษฐ์ ชุมชนกำปงบารู (งวดที่2)

ชื่อไฟล์ : dfHlx9sThu112627.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 ../add_file/แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561

ชื่อไฟล์ : 7mDxCnKThu113232.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : JaRxG2MThu113425.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ../add_file/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : ksx4pi4Thu114124.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : cd1zhPKThu120307.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4 ../add_file/ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ../add_file/รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

ชื่อไฟล์ : v0N9Z0LThu120438.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

ชื่อไฟล์ : KlKBfK5Thu120649.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4) ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4)

ชื่อไฟล์ : AB2VC8qThu120747.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2562 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2562

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562) ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562)

ชื่อไฟล์ : 36A7qZTThu120914.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข (ครั้งที่2/562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข (ครั้งที่2/562) ../add_file/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข (ครั้งที่2/562)

ชื่อไฟล์ : BDDBkgNThu121022.pdf

ชื่อไฟล์ : i5nzj1IFri40059.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5/2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5/2562) ../add_file/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5/2562)

ชื่อไฟล์ : oMOpBF2Thu121125.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ชื่อไฟล์ : 3QT5at5Fri40827.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2562) ../add_file/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2562)

ชื่อไฟล์ : 0rXf6j9Thu122224.pdf

ชื่อไฟล์ : 5z5OJgRMon30527.pdf

ชื่อไฟล์ : IvODweMFri41116.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

ชื่อไฟล์ : tuz085KThu122833.pdf

ชื่อไฟล์ : buRuozYFri32625.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)

ชื่อไฟล์ : SC4eFNmThu123014.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรุ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรุ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรุ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : OeWvuVcThu123146.pdf

ชื่อไฟล์ : JK7xpyNFri100809.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : 8J02dV2Thu123459.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563

ชื่อไฟล์ : tSm1Z0nThu123551.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่4/2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่4/2563 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่4/2563

ชื่อไฟล์ : f6RDPJcFri105010.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาฯ.สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาฯ.สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 ../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาฯ.สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน2563) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน2563) ../add_file/รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน2563)

ชื่อไฟล์ : JKnwzfwFri105426.pdf

ชื่อไฟล์ : x45VZ22Fri110418.pdf

ชื่อไฟล์ : IXD9cv3Fri105005.pdf

ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) ../add_file/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562)

ชื่อไฟล์ : wE7OZ4cFri111332.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564

ชื่อไฟล์ : mCyhjdDWed113145.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ../add_file/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : TGxvcJCWed113315.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ../add_file/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : RlLzMptWed113521.PDF

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ../add_file/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อไฟล์ : VtSiTlSWed124143.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) ../add_file/ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)

ชื่อไฟล์ : Aiad34OWed125836.pdf

ชื่อไฟล์ : จ้างจัดทำออกแบบ เขียนแบบ จดโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู www.palurucity.go.th สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จ้างจัดทำออกแบบ เขียนแบบ จดโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู www.palurucity.go.th สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างจัดทำออกแบบ เขียนแบบ จดโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู www.palurucity.go.th สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : Y5p7YK1Wed10245.pdf

ชื่อไฟล์ : แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ศ.1442) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ศ.1442) ../add_file/แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ศ.1442)

ชื่อไฟล์ : Wb5SvoDWed10729.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดพื้นที่และกิจกรรม สำหรับการจำหน่ายสินค้าในช่วงเดือนรอมฎอนประจำ ฮ.ศ.1442 (พ.ศ.2564) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดพื้นที่และกิจกรรม สำหรับการจำหน่ายสินค้าในช่วงเดือนรอมฎอนประจำ ฮ.ศ.1442 (พ.ศ.2564) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดพื้นที่และกิจกรรม สำหรับการจำหน่ายสินค้าในช่วงเดือนรอมฎอนประจำ ฮ.ศ.1442 (พ.ศ.2564)

ชื่อไฟล์ : MEJPANBWed11137.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : AHb8i6xWed30459.pdf

ชื่อไฟล์ : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์... จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ช่วงวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2564 ให้ประชาชนผู้ใช้ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟ โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เมื่อถึงจุดตัดทางรถไฟผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะจะต้องหยุดจอดรถก่อนถึงทางผ่าน 5.00 เมตร ทุกครั้งก่อน และเมื่อแน่ใจว่า ไม่มีขบวนรถไฟมา จึงจะข้ามทางรถไฟ “ขับรถมีน้ำใจ รู้วินัยจราจร” ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์... จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ช่วงวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2564 ให้ประชาชนผู้ใช้ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟ โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เมื่อถึงจุดตัดทางรถไฟผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะจะต้องหยุดจอดรถก่อนถึงทางผ่าน 5.00 เมตร ทุกครั้งก่อน และเมื่อแน่ใจว่า ไม่มีขบวนรถไฟมา จึงจะข้ามทางรถไฟ “ขับรถมีน้ำใจ รู้วินัยจราจร” ../add_file/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์... จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ช่วงวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2564 ให้ประชาชนผู้ใช้ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟ โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เมื่อถึงจุดตัดทางรถไฟผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะจะต้องหยุดจอดรถก่อนถึงทางผ่าน 5.00 เมตร ทุกครั้งก่อน และเมื่อแน่ใจว่า ไม่มีขบวนรถไฟมา จึงจะข้ามทางรถไฟ “ขับรถมีน้ำใจ รู้วินัยจราจร”

ชื่อไฟล์ : LswbRCJWed32449.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : FYmaPjwWed32701.pdf

ชื่อไฟล์ : จ้างทำหนังสือรวมแบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จ้างทำหนังสือรวมแบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ จ้างทำหนังสือรวมแบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : VGFo3rwWed34651.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : mzNgD5WThu84941.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ksx4pi4Thu85724.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชาวดี ๕ จำนวน ๒ ข้าง คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชาวดี ๕ จำนวน ๒ ข้าง คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชาวดี ๕ จำนวน ๒ ข้าง คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่5/2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่5/2564 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่5/2564

ชื่อไฟล์ : wG50YTdThu121106.pdf

ชื่อไฟล์ : การทำส้มแขกตากแห้ง (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การทำส้มแขกตากแห้ง (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ../add_file/การทำส้มแขกตากแห้ง (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ชื่อไฟล์ : HzXPkkPThu121235.pdf

ชื่อไฟล์ : ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ../add_file/ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : abfxA2xThu121327.pdf

ชื่อไฟล์ : ค่ายปันจักสีลัต ปี6 เทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ค่ายปันจักสีลัต ปี6 เทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ค่ายปันจักสีลัต ปี6 เทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : p7OKILFThu31920.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรูในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรูในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรูในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : CzUt8FoFri103341.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการสำหรับผู้บริโภค/ผู้ซื้ออาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรค (Covid-19) ในช่วงเดือนถือศลอด (ตลาดรอมฏอน) เทศบาลตำบลปะลูรู อำเภอสุไหงปาดี 1) ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้ออาหารเพียง 1-2 คน เท่านั้น และห้ามนำบุตรหลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด 2) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาใช้บริการตลาด 3) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 - 2 เมตร ในการยืนเลือกซื้อสินค้า 4) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่ควรมาใช้บริการ ขอความกรุณาห้าม นำรถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณตลาดรอมฎอน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการสำหรับผู้บริโภค/ผู้ซื้ออาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรค (Covid-19) ในช่วงเดือนถือศลอด (ตลาดรอมฏอน) เทศบาลตำบลปะลูรู อำเภอสุไหงปาดี 1) ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้ออาหารเพียง 1-2 คน เท่านั้น และห้ามนำบุตรหลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด 2) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาใช้บริการตลาด 3) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 - 2 เมตร ในการยืนเลือกซื้อสินค้า 4) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่ควรมาใช้บริการ ขอความกรุณาห้าม นำรถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณตลาดรอมฎอน ../add_file/มาตรการสำหรับผู้บริโภค/ผู้ซื้ออาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรค (Covid-19) ในช่วงเดือนถือศลอด (ตลาดรอมฏอน) เทศบาลตำบลปะลูรู อำเภอสุไหงปาดี 1) ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้ออาหารเพียง 1-2 คน เท่านั้น และห้ามนำบุตรหลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด 2) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาใช้บริการตลาด 3) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 - 2 เมตร ในการยืนเลือกซื้อสินค้า 4) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่ควรมาใช้บริการ ขอความกรุณาห้าม นำรถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณตลาดรอมฎอน

ชื่อไฟล์ : MMBQxjfMon113418.pdf

ชื่อไฟล์ : 1การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ../add_file/1การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ชื่อไฟล์ : C0HSnT0Mon113504.pdf

ชื่อไฟล์ : 2การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ../add_file/2การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ชื่อไฟล์ : JU1hzfKMon113535.pdf

ชื่อไฟล์ : 3การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 3การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ../add_file/3การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ชื่อไฟล์ : BHwWz95Mon113608.pdf

ชื่อไฟล์ : 4การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 4การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ../add_file/4การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

ชื่อไฟล์ : oU15aGqMon113650.pdf

ชื่อไฟล์ : 5การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 5การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ../add_file/5การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

ชื่อไฟล์ : maa5imFMon113727.pdf

ชื่อไฟล์ : 6บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (1) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 6บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (1) ../add_file/6บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (1)

ชื่อไฟล์ : 11FjxrGMon113800.pdf

ชื่อไฟล์ : 7การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 7การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ../add_file/7การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ชื่อไฟล์ : LPgb9UHMon113834.pdf

ชื่อไฟล์ : 8การขอเลขที่บ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 8การขอเลขที่บ้าน ../add_file/8การขอเลขที่บ้าน

ชื่อไฟล์ : jlGi22xMon113905.pdf

ชื่อไฟล์ : 9การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 9การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ../add_file/9การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

ชื่อไฟล์ : b0BfZq3Mon113937.pdf

ชื่อไฟล์ : 10การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 201 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 10การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 201 ../add_file/10การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 201

ชื่อไฟล์ : N2MnW2GMon114014.pdf

ชื่อไฟล์ : 11การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 11การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ ../add_file/11การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

ชื่อไฟล์ : oll08VhMon114045.pdf

ชื่อไฟล์ : 12การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 12การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ../add_file/12การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

ชื่อไฟล์ : ysWmjbDMon114115.pdf

ชื่อไฟล์ : 13การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 13การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1) ../add_file/13การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1)

ชื่อไฟล์ : t6lm4ONMon114147.pdf

ชื่อไฟล์ : 14การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 14การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ ../add_file/14การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

ชื่อไฟล์ : 3TQZZvuMon114220.pdf

ชื่อไฟล์ : 15การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 15การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ../add_file/15การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

ชื่อไฟล์ : LghcI0tMon114259.pdf

ชื่อไฟล์ : 16การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 16การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ../add_file/16การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

ชื่อไฟล์ : jZfZEb8Mon114330.pdf

ชื่อไฟล์ : 17การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 17การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน ../add_file/17การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

ชื่อไฟล์ : VnPVsRRMon114408.pdf

ชื่อไฟล์ : 18การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 18การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ../add_file/18การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

ชื่อไฟล์ : qohPUMpMon114443.pdf

ชื่อไฟล์ : 19การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 19การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง ../add_file/19การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง

ชื่อไฟล์ : 0lWzOV3Mon114515.pdf

ชื่อไฟล์ : 20การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 20การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ../add_file/20การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

ชื่อไฟล์ : sjsdbyzMon114548.pdf

ชื่อไฟล์ : 21การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 21การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ../add_file/21การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ชื่อไฟล์ : Nk8vmuPMon114625.pdf

ชื่อไฟล์ : 22การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 22การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ../add_file/22การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ชื่อไฟล์ : Ww1xhbKMon114700.pdf

ชื่อไฟล์ : 23การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 23การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 ../add_file/23การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

ชื่อไฟล์ : GqhndVyMon114756.pdf

ชื่อไฟล์ : 24การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 24การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด ../add_file/24การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

ชื่อไฟล์ : I8HVKGOMon114831.pdf

ชื่อไฟล์ : 25การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 25การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ../add_file/25การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

ชื่อไฟล์ : qJnBvaQMon114912.pdf

ชื่อไฟล์ : 26การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 26การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ ../add_file/26การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

ชื่อไฟล์ : I1TdRE9Mon114947.pdf

ชื่อไฟล์ : 27การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 27การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย ../add_file/27การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

ชื่อไฟล์ : DBaVn0CMon115018.pdf

ชื่อไฟล์ : 28การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 28การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ../add_file/28การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

ชื่อไฟล์ : kjgbNZaMon115053.pdf

ชื่อไฟล์ : 29การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 29การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ../add_file/29การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

ชื่อไฟล์ : tBQ43CKMon115123.pdf

ชื่อไฟล์ : 30การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 30การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 ../add_file/30การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

ชื่อไฟล์ : RUKlRY7Mon115158.pdf

ชื่อไฟล์ : 31การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 31การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ../add_file/31การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

ชื่อไฟล์ : v4XMgOQMon115234.pdf

ชื่อไฟล์ : 32การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 32การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ../add_file/32การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

ชื่อไฟล์ : S57g6NvMon115320.pdf

ชื่อไฟล์ : 33การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 33การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ../add_file/33การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

ชื่อไฟล์ : el6DrEJMon115352.pdf

ชื่อไฟล์ : 34การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 34การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน ../add_file/34การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

ชื่อไฟล์ : xFzCyKTMon115450.pdf

ชื่อไฟล์ : 35การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 35การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ../add_file/35การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

ชื่อไฟล์ : CNQEzqeMon115526.pdf

ชื่อไฟล์ : 36การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 36การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น ../add_file/36การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

ชื่อไฟล์ : QWq5n2vMon115603.pdf

ชื่อไฟล์ : 37การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 37การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ../add_file/37การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

ชื่อไฟล์ : kkUfWpZMon115644.pdf

ชื่อไฟล์ : 38การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 38การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง ../add_file/38การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

ชื่อไฟล์ : WGhG47eMon115716.pdf

ชื่อไฟล์ : 39การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 39การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ ../add_file/39การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

ชื่อไฟล์ : Dx8PoC4Mon115758.pdf

ชื่อไฟล์ : 40การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 40การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ../add_file/40การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

ชื่อไฟล์ : SHO2AFzMon115833.pdf

ชื่อไฟล์ : 41การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 41การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น ../add_file/41การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

ชื่อไฟล์ : k3Dmu40Mon115904.pdf

ชื่อไฟล์ : 42การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 42การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ../add_file/42การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

ชื่อไฟล์ : KgF2AgMMon115938.pdf

ชื่อไฟล์ : 43การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 43การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ../add_file/43การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

ชื่อไฟล์ : yqw9CPNMon120015.pdf

ชื่อไฟล์ : 44การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 44การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ ../add_file/44การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

ชื่อไฟล์ : 1tZWhqPMon120047.pdf

ชื่อไฟล์ : 45การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 45การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น ../add_file/45การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

ชื่อไฟล์ : K4RpBDRMon120120.pdf

ชื่อไฟล์ : 46การรับแจ้งการตายเกินกำหนด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 46การรับแจ้งการตายเกินกำหนด ../add_file/46การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

ชื่อไฟล์ : Y4ytfBvMon120157.pdf

ชื่อไฟล์ : 47การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 47การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น ../add_file/47การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

ชื่อไฟล์ : MtvLJuFMon120230.pdf

ชื่อไฟล์ : 48การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 48การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ ../add_file/48การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

ชื่อไฟล์ : 4J05s03Mon120305.pdf

ชื่อไฟล์ : 49การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 49การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม ../add_file/49การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

ชื่อไฟล์ : IEM3vdSMon120337.pdf

ชื่อไฟล์ : 50การรับแจ้งการย้ายเข้า ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 50การรับแจ้งการย้ายเข้า ../add_file/50การรับแจ้งการย้ายเข้า

ชื่อไฟล์ : mfsNHn0Mon120922.pdf

ชื่อไฟล์ : 51การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 51การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด ../add_file/51การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

ชื่อไฟล์ : RlwPvhhMon120955.pdf

ชื่อไฟล์ : 52การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 52การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ../add_file/52การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

ชื่อไฟล์ : jggNjo4Mon121030.pdf

ชื่อไฟล์ : 53การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 53การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ../add_file/53การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

ชื่อไฟล์ : v2H8Ok1Mon121102.pdf

ชื่อไฟล์ : 54การรับแจ้งการย้ายออก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 54การรับแจ้งการย้ายออก ../add_file/54การรับแจ้งการย้ายออก

ชื่อไฟล์ : prnwCRdMon121133.pdf

ชื่อไฟล์ : 55การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 55การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ../add_file/55การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

ชื่อไฟล์ : nTJpfj8Mon121202.pdf

ชื่อไฟล์ : 56การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 56การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ../add_file/56การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

ชื่อไฟล์ : V49yPFyMon121232.pdf

ชื่อไฟล์ : 57การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 57การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ../add_file/57การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

ชื่อไฟล์ : 4a2hHVEMon121309.pdf

ชื่อไฟล์ : 58การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 58การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ../add_file/58การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ชื่อไฟล์ : 3oB1n1UMon121342.pdf

ชื่อไฟล์ : 59การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 59การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ../add_file/59การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

ชื่อไฟล์ : gfY6r0nMon121422.pdf

ชื่อไฟล์ : 60การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 60การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ../add_file/60การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

ชื่อไฟล์ : PdvgGWGMon121459.pdf

ชื่อไฟล์ : 61การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 61การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ../add_file/61การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

ชื่อไฟล์ : MvyJhh9Mon121534.pdf

ชื่อไฟล์ : 62การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 62การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/62การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : MadmDYcMon121607.pdf

ชื่อไฟล์ : 63การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 63การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) ../add_file/63การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

ชื่อไฟล์ : OpS0tyWMon121645.pdf

ชื่อไฟล์ : 64การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 64การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ../add_file/64การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : 97yaTveMon121904.pdf

ชื่อไฟล์ : 65การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 65การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/65การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : WFkX7X4Mon121933.pdf

ชื่อไฟล์ : 66การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 66การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ../add_file/66การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

ชื่อไฟล์ : 2BOlxKqMon122022.pdf

ชื่อไฟล์ : 67การรับชำระภาษีป้าย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 67การรับชำระภาษีป้าย ../add_file/67การรับชำระภาษีป้าย

ชื่อไฟล์ : LZO39YlMon122145.pdf

ชื่อไฟล์ : 68การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 68การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ../add_file/68การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ชื่อไฟล์ : X02exbuMon122230.pdf

ชื่อไฟล์ : 69การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 69การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ../add_file/69การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

ชื่อไฟล์ : 0sYcu2hMon122303.pdf

ชื่อไฟล์ : 70การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 70การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ../add_file/70การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ชื่อไฟล์ : eOIsIQaMon122339.pdf

ชื่อไฟล์ : 71การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 71การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ../add_file/71การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)

ชื่อไฟล์ : MOAavGTMon122414.pdf

ชื่อไฟล์ : 72การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 72การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ../add_file/72การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ชื่อไฟล์ : 0qMotoqMon122454.pdf

ชื่อไฟล์ : 73การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 73การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ../add_file/73การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ชื่อไฟล์ : ArPl1EBMon122524.pdf

ชื่อไฟล์ : 74การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 74การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ ../add_file/74การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

ชื่อไฟล์ : rkm1CIeFri95408.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : InatU1gFri95524.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรุ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรุ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรุ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๔) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๔) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๔)

ชื่อไฟล์ : yA1v7EPFri103747.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : Q3RT53eFri104506.pdf

ชื่อไฟล์ : dx5pyeyThu25928.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564

ชื่อไฟล์ : rzqksAKFri110030.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : x6xeCgGFri110133.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : xbLs7l3Fri110248.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : Laxx45QFri110332.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : Ws3GPsbFri110837.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : ZpW3x8nFri111237.pdf

ชื่อไฟล์ : cvjCjirWed40443.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ../add_file/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อไฟล์ : N0F6O4pFri111447.pdf

ชื่อไฟล์ : YZLtqBdWed40631.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ../add_file/มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ชื่อไฟล์ : Aqs1XlJFri14530.jpg

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน https://opdc.csn.cx/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน https://opdc.csn.cx/ ../add_file/ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน https://opdc.csn.cx/

ชื่อไฟล์ : DvzDEboFri15006.pdf

ชื่อไฟล์ : bn44hIsWed40735.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ../add_file/มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อไฟล์ : pwbkDkFFri15125.pdf

ชื่อไฟล์ : zA1W59AWed40929.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ../add_file/มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ชื่อไฟล์ : P1zyBZHFri15300.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ../add_file/มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ชื่อไฟล์ : KAKljlEThu112744.pdf

ชื่อไฟล์ : fddmvWaFri15701.pdf

ชื่อไฟล์ : xs8bDcNWed41038.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ../add_file/มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

ชื่อไฟล์ : aNFSnu5Fri20042.pdf

ชื่อไฟล์ : วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : ApK9cOyFri23716.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) ../add_file/ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)

ชื่อไฟล์ : 4E7kZpBFri30340.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 12 เดือน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 12 เดือน ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 12 เดือน

ชื่อไฟล์ : rPFF5hdFri30529.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 6 เดือน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 6 เดือน ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 6 เดือน

ชื่อไฟล์ : IwC6JoDFri31452.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ../add_file/รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

ชื่อไฟล์ : u1p53pjFri32737.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

ชื่อไฟล์ : SZ3fU1EFri32924.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562) ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562)

ชื่อไฟล์ : heFcj4XFri33138.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข (ครั้งที่2/2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข (ครั้งที่2/2562) ../add_file/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข (ครั้งที่2/2562)

ชื่อไฟล์ : JE9MvieFri33255.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2562) ../add_file/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2562)

ชื่อไฟล์ : SC3jt48Fri33417.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5/2562) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5/2562) ../add_file/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5/2562)

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : susNrJfTue91727.jpg

ชื่อไฟล์ : LZf0I6JTue92020.jpg

ชื่อไฟล์ : #เข้ามาจังหวัดนราธิวาสโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: #เข้ามาจังหวัดนราธิวาสโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะ ../add_file/#เข้ามาจังหวัดนราธิวาสโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะ

ชื่อไฟล์ : เข้ามาจังหวัดนราธิวาสโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาจังหวัดนราธิวาสโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะ ../add_file/เข้ามาจังหวัดนราธิวาสโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะ

ชื่อไฟล์ : xc9dTT7Tue93253.pdf

ชื่อไฟล์ : G2BgTrOThu93548.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : UtBC88ATue95340.pdf

ชื่อไฟล์ : ZBC8pfKTue95726.pdf

ชื่อไฟล์ : 75การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 75การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ../add_file/75การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

ชื่อไฟล์ : nJT9nNfTue95558.pdf

ชื่อไฟล์ : 75การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 75การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ../add_file/75การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

ชื่อไฟล์ : 76การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 76การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ../add_file/76การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ชื่อไฟล์ : vjYnBY8Tue95807.pdf

ชื่อไฟล์ : 77การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 77การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ../add_file/77การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ชื่อไฟล์ : CMJVUV5Tue100556.pdf

ชื่อไฟล์ : 78การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 78การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ../add_file/78การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ชื่อไฟล์ : veO0ruoTue100628.pdf

ชื่อไฟล์ : 79การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 79การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ../add_file/79การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ชื่อไฟล์ : R1F6p8UTue100715.pdf

ชื่อไฟล์ : 80การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 80การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ../add_file/80การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : Xuv34V4Tue100753.pdf

ชื่อไฟล์ : 81การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 81การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ../add_file/81การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : lkVUrUDTue100831.pdf

ชื่อไฟล์ : 82การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 82การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ../add_file/82การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ชื่อไฟล์ : it2HhQtTue24539.jpg

ชื่อไฟล์ : NpJ9q9eTue24553.JPG

ชื่อไฟล์ : 6FL4e92Tue25449.pdf

ชื่อไฟล์ : 99การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 99การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ../add_file/99การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

ชื่อไฟล์ : 0RKLXRiWed94643.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562 ../add_file/รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562

ชื่อไฟล์ : rJxVIZxWed101250.pdf

ชื่อไฟล์ : การประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ../add_file/การประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

ชื่อไฟล์ : 6M2Xm4vWed101423.pdf

ชื่อไฟล์ : การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ../add_file/การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล

ชื่อไฟล์ : 6YaQKNOWed110007.pdf

ชื่อไฟล์ : yIgnmeAWed102445.pdf

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ../add_file/ข้อมูลผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ชื่อไฟล์ : x1v8l3BWed102908.pdf

ชื่อไฟล์ : tesA6ZkSat125930.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : G6tXkjoWed113746.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อไฟล์ : KlNz1rPWed115141.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ../add_file/รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ชื่อไฟล์ : oTtxKiIWed115634.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ../add_file/รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อไฟล์ : 2tAufk1Wed120117.pdf

ชื่อไฟล์ : MMABuxOTue104429.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : BLubzIzTue104737.JPG

ชื่อไฟล์ : E4wu0vcTue104747.JPG

ชื่อไฟล์ : HPL6867Tue104753.JPG

ชื่อไฟล์ : VHPDR6KTue105257.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ../add_file/รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

ชื่อไฟล์ : y38GuyVTue15525.pdf

ชื่อไฟล์ : 83การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 83การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ../add_file/83การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ชื่อไฟล์ : DWt8CJPTue15628.pdf

ชื่อไฟล์ : 84การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 84การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ../add_file/84การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

ชื่อไฟล์ : zb1AlbKTue15734.pdf

ชื่อไฟล์ : 85การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 85การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ../add_file/85การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

ชื่อไฟล์ : ltQJspQTue15808.pdf

ชื่อไฟล์ : 86การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 86การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ../add_file/86การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

ชื่อไฟล์ : dG8xaeZTue15838.pdf

ชื่อไฟล์ : 87การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 87การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ../add_file/87การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ชื่อไฟล์ : qAatXBjTue15907.pdf

ชื่อไฟล์ : 88การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 88การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ../add_file/88การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : 1HpmNgETue15940.pdf

ชื่อไฟล์ : 89การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 89การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ../add_file/89การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : 2f1BTYnTue20009.pdf

ชื่อไฟล์ : 90การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 90การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ../add_file/90การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ชื่อไฟล์ : yrICLe7Tue20044.pdf

ชื่อไฟล์ : 91การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 91การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ../add_file/91การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ชื่อไฟล์ : A01zhksTue20116.pdf

ชื่อไฟล์ : 92การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 92การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ../add_file/92การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

ชื่อไฟล์ : PtIYCPFTue20203.pdf

ชื่อไฟล์ : 93การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 93การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ../add_file/93การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

ชื่อไฟล์ : FpaSPDPTue20233.pdf

ชื่อไฟล์ : 94การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 94การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ../add_file/94การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

ชื่อไฟล์ : YnupJOQTue20309.pdf

ชื่อไฟล์ : 95การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 95การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ../add_file/95การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : Mod93DoTue20342.pdf

ชื่อไฟล์ : 96การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 96การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ../add_file/96การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ชื่อไฟล์ : UJyc1FGTue20417.pdf

ชื่อไฟล์ : 97การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 97การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ../add_file/97การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

ชื่อไฟล์ : ymAsr71Tue20448.pdf

ชื่อไฟล์ : 98การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 98การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ../add_file/98การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ../add_file/ ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชื่อไฟล์ : j5f12UQWed120334.pdf

ชื่อไฟล์ : YSPO7bEWed44946.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๓ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชื่อไฟล์ : qRtH4lxWed120732.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : wKtgcooThu94416.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 ../add_file/ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

ชื่อไฟล์ : gGkl55FThu100233.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : ecGVngTThu100352.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : Ubfk42rThu100721.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : rv51MDVThu100818.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : mJauIQNThu100920.PDF

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : G1if8uEThu101035.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : kSac6uaThu101127.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : tdCSGcVThu101445.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : ekKSHJZThu101941.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ../add_file/รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อไฟล์ : BJMkRq3Thu102307.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อไฟล์ : N2L0wEmThu103234.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ชื่อไฟล์ : 4zCNKLeThu104003.pdf

ชื่อไฟล์ : W20t6l8Wed42700.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 1) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 1) ../add_file/แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 1)

ชื่อไฟล์ : c4xbqAaThu104142.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 2) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 2) ../add_file/แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 2)

ชื่อไฟล์ : Wq3y8HcThu104341.pdf

ชื่อไฟล์ : 2tL9fvVWed42939.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 3) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 3) ../add_file/แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส ที่ 3)

ชื่อไฟล์ : zoyImkKThu104636.pdf

ชื่อไฟล์ : ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ../add_file/ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

ชื่อไฟล์ : KQqcL85Thu105729.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ../add_file/ แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563

ชื่อไฟล์ : gFlIOFeThu105946.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ../add_file/แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ชื่อไฟล์ : 4y17m2sThu110419.pdf

ชื่อไฟล์ : d39Zp3oWed41902.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : WJko4X1Thu111208.pdf

ชื่อไฟล์ : kB4zUjVMon115642.pdf

ชื่อไฟล์ : งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี พ.ศ.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี พ.ศ.2563 ../add_file/งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : eb601S5Thu111301.pdf

ชื่อไฟล์ : งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ../add_file/งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : DbBEqz1Thu115311.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการสำหรับผู้บริโภคผู้ซื้ออาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรค (Covid - 19) ในช่วงเดือนถือศีลอด (เดือนรอมฏอน) เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการสำหรับผู้บริโภคผู้ซื้ออาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรค (Covid - 19) ในช่วงเดือนถือศีลอด (เดือนรอมฏอน) เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการสำหรับผู้บริโภคผู้ซื้ออาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรค (Covid - 19) ในช่วงเดือนถือศีลอด (เดือนรอมฏอน) เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : bAtyWn9Thu115512.pdf

ชื่อไฟล์ : vpmOHwBThu120201.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี๒๕๖๓ ../add_file/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : fj4ItmPThu115856.pdf

ชื่อไฟล์ : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ../add_file/งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อไฟล์ : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี๒๕๖๓ ../add_file/รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : jKP9tbqThu23559.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

ชื่อไฟล์ : 6x5sx4ZThu30252.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ../add_file/แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ชื่อไฟล์ : dJaeRPhThu30709.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ชื่อไฟล์ : Ze3mctsThu30912.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ../add_file/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : R5DMLNlFri110341.pdf

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผลการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๖๔) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผลการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๖๔) ../add_file/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผลการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๖๔)

ชื่อไฟล์ : bh41LwqFri113053.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : PDFvJQuFri35536.pdf

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 มี.ค. 64) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 มี.ค. 64) ../add_file/ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 มี.ค. 64)

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://line.me/R/ti/g/RE4HgFbPDu ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://line.me/R/ti/g/RE4HgFbPDu ../add_file/https://line.me/R/ti/g/RE4HgFbPDu

ชื่อไฟล์ : W615mqJMon93526.pdf

ชื่อไฟล์ : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ../add_file/สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล)

ชื่อไฟล์ : 1E0H7rjMon110626.pdf

ชื่อไฟล์ : 8oYRJ6HMon113440.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ../add_file/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ../add_file/ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : lPQbrMUMon114139.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ../add_file/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : 4DdKc2CWed100350.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 8ctjjiBWed100532.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : EFXHITtWed101254.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ZNLR4VuWed101534.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์

ชื่อไฟล์ : CPDnTv3Wed41353.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : CzIXQOqWed43105.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : yntGVg7Wed43158.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : 7ondZO1Wed45132.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อไฟล์ : AYcOqc2Wed45630.pdf

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ ../add_file/หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อไฟล์ : nbaK5ciThu104622.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๕) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๕) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๕)

ชื่อไฟล์ : DshxxujThu114638.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๐๙๖๗๖) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๐๙๖๗๖) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๐๙๖๗๖) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : i8i3WKZThu115108.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๐๑๖๖๖) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๐๑๖๖๖) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๐๑๖๖๖) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : OVpL2rHThu115807.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๓๑๙๓) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๓๑๙๓) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M ๖๓๑๐๐๐๓๑๙๓) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : xtXe7HjThu120611.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/แบบ สขร.๑ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : CkqlhX7Thu121132.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : xfmtvkbThu121325.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : r0uWnm8Thu121800.pdf

ชื่อไฟล์ : เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563 ../add_file/เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : GZnIZcjThu122405.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0001 ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง-ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0001 ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง-ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ../add_file/แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0001 ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง-ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : tviEGuVThu11942.pdf

ชื่อไฟล์ : 0qo8AtdThu32126.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ชื่อไฟล์ : 25oIpQJThu21601.pdf

ชื่อไฟล์ : I8ARStOThu21738.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู)

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู)

ชื่อไฟล์ : lhEhYYvThu21822.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาบตำบลปะลุรู) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาบตำบลปะลุรู) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาบตำบลปะลุรู)

ชื่อไฟล์ : hce5o2MThu21919.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองการประปา เทศบาลตำบลปะลุรู) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองการประปา เทศบาลตำบลปะลุรู) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองการประปา เทศบาลตำบลปะลุรู)

ชื่อไฟล์ : 0qGoRpFThu21958.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะลุรู) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะลุรู) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะลุรู)

ชื่อไฟล์ : dFpt30cThu22037.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองช่าง เทศบาลตำบลปะลุรู) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองช่าง เทศบาลตำบลปะลุรู) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองช่าง เทศบาลตำบลปะลุรู)

ชื่อไฟล์ : kYnEM4RThu22154.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปะลุรู) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปะลุรู) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปะลุรู)

ชื่อไฟล์ : kwxmmmaThu22242.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (สำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (สำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (สำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ชื่อไฟล์ : bhErvmmThu25436.pdf

ชื่อไฟล์ : นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๔ ../add_file/นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๔

ชื่อไฟล์ : cpOFAboFri102059.pdf

ชื่อไฟล์ : นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ../add_file/นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : qKyGJ20Fri82319.pdf

ชื่อไฟล์ : ZrIpXGSFri82704.pdf

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : iXQpiewFri83024.pdf

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : 0Mf5pg5Fri83713.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : tIVorkUFri84915.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : Sl6GYVxFri85208.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๒) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๒) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๒)

ชื่อไฟล์ : XwC8xgbFri85537.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถยนต์ ๔ ประตู กจ ๗๑๖๙ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถยนต์ ๔ ประตู กจ ๗๑๖๙ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถยนต์ ๔ ประตู กจ ๗๑๖๙ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ewTS0inFri90125.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : q4vnuuoFri90420.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : VbXoxQIFri90822.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : oVKidiNFri91208.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บง ๗๔๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บง ๗๔๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บง ๗๔๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : VvE1BuXFri91457.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๑) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๑) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๑)

ชื่อไฟล์ : jsIqhGLFri93421.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : jUm1pVcFri93704.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : XW6UGxdFri93926.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : HWi4jawFri94224.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 3I7a05xFri120749.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : Z3TaGBSSun121446.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ../add_file/มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

ชื่อไฟล์ : a6AlFMjSun123125.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ../add_file/มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อไฟล์ : IobauDTSun124141.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ../add_file/มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ชื่อไฟล์ : l7LoNsqSun124457.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ../add_file/มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ชื่อไฟล์ : 981kAiySun124846.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานงานสาธารณสุขมุลฐาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานงานสาธารณสุขมุลฐาน ../add_file/มาตรฐานงานสาธารณสุขมุลฐาน

ชื่อไฟล์ : gjogSnGSun11426.pdf

ชื่อไฟล์ : O2yJVSbThu122018.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการควบคุมอาคาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการควบคุมอาคาร ../add_file/มาตรฐานการควบคุมอาคาร

ชื่อไฟล์ : dZnMHAASun11536.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานระบบน้ำสะอาด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานระบบน้ำสะอาด ../add_file/มาตรฐานระบบน้ำสะอาด

ชื่อไฟล์ : cWPc5jySun11631.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน ../add_file/มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ชื่อไฟล์ : uyrrt ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: uyrrt ../add_file/uyrrt

ชื่อไฟล์ : Obqw5GwMon93037.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่ ๑) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่๘ ชุมชนพัฒนาการ เทสบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่ ๑) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่๘ ชุมชนพัฒนาการ เทสบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่ ๑) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่๘ ชุมชนพัฒนาการ เทสบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : yPbZDQ1Mon93241.pdf

ชื่อไฟล์ : การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรูครั้งแรก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรูครั้งแรก ../add_file/การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรูครั้งแรก

ชื่อไฟล์ : IIcWCKHMon95352.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ตั้ง 71 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140 ติดต่อหน่วยงานภายใน - สำนักปลัดเทศบาล : 073-651714 โทรสาร 073-651714 - กองวิชาการและแผนงาน : 073-651346 - กองช่าง : 073-651715 - กองการประปา : 073-651731 - กองการศึกษา : 073-651732 - กองคลัง : 073-651502 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 073-651577 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 073-651184 หรือ 199 Email : paluru_municipality@hotmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ตั้ง 71 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140 ติดต่อหน่วยงานภายใน - สำนักปลัดเทศบาล : 073-651714 โทรสาร 073-651714 - กองวิชาการและแผนงาน : 073-651346 - กองช่าง : 073-651715 - กองการประปา : 073-651731 - กองการศึกษา : 073-651732 - กองคลัง : 073-651502 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 073-651577 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 073-651184 หรือ 199 Email : paluru_municipality@hotmail.com ../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ตั้ง 71 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140 ติดต่อหน่วยงานภายใน - สำนักปลัดเทศบาล : 073-651714 โทรสาร 073-651714 - กองวิชาการและแผนงาน : 073-651346 - กองช่าง : 073-651715 - กองการประปา : 073-651731 - กองการศึกษา : 073-651732 - กองคลัง : 073-651502 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 073-651577 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 073-651184 หรือ 199 Email : paluru_municipality@hotmail.com

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง...คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่(เฉพาะนายกเทศมนตรี) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง...คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่(เฉพาะนายกเทศมนตรี) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง...คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่(เฉพาะนายกเทศมนตรี)

ชื่อไฟล์ : CmuwG8lWed24509.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานระบบน้ำสะอาด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานระบบน้ำสะอาด ../add_file/มาตรฐานระบบน้ำสะอาด

ชื่อไฟล์ : 4mFMCUDWed24544.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการควบคุมอาคาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการควบคุมอาคาร ../add_file/มาตรฐานการควบคุมอาคาร

ชื่อไฟล์ : E9YbYE3Wed24614.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ../add_file/มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : svLcaVTWed24647.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทางระบายน้ำ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานทางระบายน้ำ ../add_file/มาตรฐานทางระบายน้ำ

ชื่อไฟล์ : frSAmx8Wed24724.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า ../add_file/มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ชื่อไฟล์ : bKjAchbWed24801.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ../add_file/มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : BDBu3EDWed24835.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ../add_file/มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์

ชื่อไฟล์ : hWVwkJ9Wed24941.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ../add_file/มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อไฟล์ : FjtgjXrWed25029.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ../add_file/มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

ชื่อไฟล์ : yPHWPgqWed25128.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานตลาดสด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานตลาดสด ../add_file/มาตรฐานตลาดสด

ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์

ชื่อไฟล์ : 1gfCv7HThu100105.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : f932sV9Thu104823.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : bpdoFeEThu104954.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : RpJ9EDdThu121139.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อยื่นคำขอใช้น้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อยื่นคำขอใช้น้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อยื่นคำขอใช้น้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : ln7k5w4Fri102157.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : WleEFYwFri102235.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ../add_file/ ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ชื่อไฟล์ : XJHgk2XFri102329.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน

ชื่อไฟล์ : FGNvt31Fri102420.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : xv3GDGvFri102505.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : uRFYYOfFri102621.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 1uDnYvlFri102703.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิย์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิย์ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิย์

ชื่อไฟล์ : GlmFi4pFri102745.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรในสำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : ucPrQ6yFri102836.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ชื่อไฟล์ : f3MgBumFri102924.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตจัดตั้งหรือขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตจัดตั้งหรือขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตจัดตั้งหรือขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ชื่อไฟล์ : EBrqWdeFri103029.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาตฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์

ชื่อไฟล์ : 0TVqap2Fri103114.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 เมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 เมตร ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 เมตร

ชื่อไฟล์ : 3u66X9bFri103147.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ชื่อไฟล์ : EjdHWcjFri103233.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ชื่อไฟล์ : QZmwp18Fri103320.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ชื่อไฟล์ : XBahzkXFri103413.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : คู่มือการจัดทำและประสานแผนในระดับพื้นที่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการจัดทำและประสานแผนในระดับพื้นที่ ../add_file/คู่มือการจัดทำและประสานแผนในระดับพื้นที่

ชื่อไฟล์ : KuWfqxaSat10304.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ชื่อไฟล์ : UOgTIk6Sat10538.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : u1bZIn3Sat10750.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ../add_file/คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

ชื่อไฟล์ : ZoxU98bSat10921.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : 9K3hLTrSat11027.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือนักวินัยมืออาชีพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือนักวินัยมืออาชีพ ../add_file/คู่มือนักวินัยมืออาชีพ

ชื่อไฟล์ : jpB3Gc5Sat11144.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ../add_file/คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ชื่อไฟล์ : ktn2AL6Sat11338.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ ../add_file/คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

ชื่อไฟล์ : 5EuOMj9Sat11558.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ../add_file/คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ชื่อไฟล์ : Frenu5RSat11737.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : 0st9PFOSat11944.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพรบ. รักษาความสะอาดและความเป้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพรบ. รักษาความสะอาดและความเป้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ../add_file/คู่มือร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพรบ. รักษาความสะอาดและความเป้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : ym31b0hSat12436.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : j0bbbWuSat12742.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมงานต่างๆ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมงานต่างๆ ../add_file/คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมงานต่างๆ

ชื่อไฟล์ : ETxs8C5Sat72343.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ByfT7NbSat72732.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : Zx5DZ7ySat72916.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : iy2hRc6Sat73117.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี

ชื่อไฟล์ : 0F2OKI3Sat74603.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : cKRpcUhSat75326.pdf

ชื่อไฟล์ : kiaAvP1Sat81655.pdf

ชื่อไฟล์ : h1qlbKESat81050.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ- สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง ๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ- สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง ๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ- สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง ๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ- สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง ๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ- สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง ๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร ../add_file/แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ- สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง ๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : ifvizyJSat82308.pdf

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๔๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๔๖๔ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๔๖๔

ชื่อไฟล์ : L9uIz6HSun15549.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : vTx0ZXnMon115153.pdf

ชื่อไฟล์ : คู่มือการใช้งานระบบรายงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการใช้งานระบบรายงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC ../add_file/คู่มือการใช้งานระบบรายงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1ePJUChITzs0txsKcgMqPtntEpm5iJkR941gL_GroZxM/edit ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1ePJUChITzs0txsKcgMqPtntEpm5iJkR941gL_GroZxM/edit ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1ePJUChITzs0txsKcgMqPtntEpm5iJkR941gL_GroZxM/edit

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform?usp=sf_link ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform?usp=sf_link ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform?usp=sf_link

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform?usp=sf_link ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform?usp=sf_link ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform?usp=sf_link

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : RPtg9GITue95235.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfkY-BjP7_0d0exYLnll-62_sot4ta-z2iFUzHh3hELHgPA/viewform

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : mAqEolWTue120227.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : fc9B3CFTue120336.pdf

ชื่อไฟล์ : กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : ISIpOHETue120434.pdf

ชื่อไฟล์ : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : XP4TL8NTue121501.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ ๙-๐๐๘๑ ซอยสะพานเหล็กรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ ๙-๐๐๘๑ ซอยสะพานเหล็กรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ ๙-๐๐๘๑ ซอยสะพานเหล็กรถไฟ ตำบลปะลุรู กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : 6mkchYOTue123139.pdf

ชื่อไฟล์ : นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ../add_file/นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อไฟล์ : vIEFig2Tue123503.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ชื่อไฟล์ : AuTs6ZqTue123817.pdf

ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : sf7bJXsTue124056.pdf

ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาล ../add_file/ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาล

ชื่อไฟล์ : wqyMtukTue124307.pdf

ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : rdnkdZoTue14212.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ -สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ -สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ -สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู กว้าง๘-๙ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : zmfxFonTue14925.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ../add_file/รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อไฟล์ : jNDG7qKTue30124.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติฯ เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์ พ.ศ.2552 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติฯ เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์ พ.ศ.2552 ../add_file/เทศบัญญัติฯ เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์ พ.ศ.2552

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : mDwQ5VFTue32434.pdf

ชื่อไฟล์ : Cqn8EuhTue32817.pdf

ชื่อไฟล์ : yQihwQUTue33526.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 ../add_file/รายงานกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : รายงานกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 ../add_file/รายงานกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : e4TvPunTue90124.jpg

ชื่อไฟล์ : nBbKVkATue110022.pdf

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1ePJUChITzs0txsKcgMqPtntEpm5iJkR941gL_GroZxM/edit ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1ePJUChITzs0txsKcgMqPtntEpm5iJkR941gL_GroZxM/edit ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1ePJUChITzs0txsKcgMqPtntEpm5iJkR941gL_GroZxM/edit

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : u76f8iAWed30208.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : VApRAY7Wed102744.pdf

ชื่อไฟล์ : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ../add_file/งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อไฟล์ : HFxPsnUWed113346.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : CCQn0sTWed40257.pdf

ชื่อไฟล์ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อสาธารณะ ../add_file/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ../add_file/มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ชื่อไฟล์ : มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้าง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้าง ../add_file/มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้าง

ชื่อไฟล์ : มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ../add_file/มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการให้หรือรับสินบน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการให้หรือรับสินบน ../add_file/มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการให้หรือรับสินบน

ชื่อไฟล์ : มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ../add_file/มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ชื่อไฟล์ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ../add_file/การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

ชื่อไฟล์ : IAhbptEThu113104.pdf

ชื่อไฟล์ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ../add_file/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : FZqClVIMon110159.pdf

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ../add_file/เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : 6r8uOH8Tue25732.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘o เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตรเทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘o เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตรเทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘o เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตรเทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : LIlUupQWed95537.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปิดตลาดนัดวันพฤหัสบดีของเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปิดตลาดนัดวันพฤหัสบดีของเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปิดตลาดนัดวันพฤหัสบดีของเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : ksU5Hz8Wed95823.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๖) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๖) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๖)

ชื่อไฟล์ : TBoUUtUWed100149.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : CosLAGdWed100427.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : RJ2Y6JJWed101227.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชาวดี ๕ จำนวน ๒ ข้าง คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชาวดี ๕ จำนวน ๒ ข้าง คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชาวดี ๕ จำนวน ๒ ข้าง คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑)

ชื่อไฟล์ : 51dtt2dWed14639.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : VMivrApThu91505.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกของกองคลัง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกของกองคลัง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกของกองคลัง

ชื่อไฟล์ : IJlzDUpThu92000.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 7EoaclxThu92217.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : YnfPuCNThu92540.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : OefuqBUThu92746.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : PPWl79tFri103003.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 289wjAeFri110015.pdf

ชื่อไฟล์ : 6QlyDJvWed114645.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : ZU6fbflFri110133.pdf

ชื่อไฟล์ : MH0vlM2Wed114724.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : 8dcmb4dFri111959.pdf

ชื่อไฟล์ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ../add_file/การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : 5v1nF36Fri21930.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 1QPUWYhTue121014.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Va50i3nThu110854.pdf

ชื่อไฟล์ : ns8ggEeTue112718.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : md6iC0yWed90818.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : HBXTnE7Wed91107.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ecDAGRdWed91255.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : uMC9HpmWed91410.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : P2IRmQAWed92947.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ในวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีบุหงาอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ในวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีบุหงาอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ในวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีบุหงาอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 87bLVwnWed93640.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๖๗ จำนวน ๓ รายการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๖๗ จำนวน ๓ รายการ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๖๗ จำนวน ๓ รายการ

ชื่อไฟล์ : zN2NBx5Wed93837.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : exJFAgiWed94001.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : tiDk6bdWed20555.jpg

ชื่อไฟล์ : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ทีม MCATT จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชน มาตรวจเช็คสุขภาพใจ ในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ที่ www.checkin.dmh.go.th หรือแสกน QR Code ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ทีม MCATT จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชน มาตรวจเช็คสุขภาพใจ ในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ที่ www.checkin.dmh.go.th หรือแสกน QR Code ../add_file/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ทีม MCATT จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชน มาตรวจเช็คสุขภาพใจ ในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ที่ www.checkin.dmh.go.th หรือแสกน QR Code

ชื่อไฟล์ : OGhzS1KMon94007.pdf

ชื่อไฟล์ : คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : MOLpLsXTue91227.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : owcpgVJTue91937.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : aEm6QrMFri85607.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : yhsrLGVFri90057.pdf

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษาภาคม ๒๔๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษาภาคม ๒๔๖๔ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษาภาคม ๒๔๖๔

ชื่อไฟล์ : 83ygK9WFri94720.jpg

ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สนใจรายละเอียดคลิกที่เวปไซต์ www.thaielderlycare.org ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สนใจรายละเอียดคลิกที่เวปไซต์ www.thaielderlycare.org ../add_file/ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สนใจรายละเอียดคลิกที่เวปไซต์ www.thaielderlycare.org

ชื่อไฟล์ : Q6nf6lSThu90117.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : TKQ0w02Thu90236.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : xlTOfy4Thu91226.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ชื่อไฟล์ : VyRXddZThu92359.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : ti826ZQThu93017.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ชื่อไฟล์ : FNplJICTue92135.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : sYo9ljATue92247.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ชื่อไฟล์ : SjYhFOUTue95701.pdf

ชื่อไฟล์ : เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก “COMMIT TO QUIT” หรือมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ เพื่อลดเสี่ยงการติดโควิด 19 “เลิกสูบ คุณทำได้” ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก “COMMIT TO QUIT” หรือมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ เพื่อลดเสี่ยงการติดโควิด 19 “เลิกสูบ คุณทำได้” ../add_file/เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก “COMMIT TO QUIT” หรือมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ เพื่อลดเสี่ยงการติดโควิด 19 “เลิกสูบ คุณทำได้”

ชื่อไฟล์ : llQfx2fTue11056.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่1) ในวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่1) ในวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่1) ในวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : tdSCChQTue11537.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู หากมีความจำเป็นต้องการเดินทางออกนอกจังหวัดนราธิวาส ติดต่อขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. (ในวันเวลาราชการ) โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073-651714 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู หากมีความจำเป็นต้องการเดินทางออกนอกจังหวัดนราธิวาส ติดต่อขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. (ในวันเวลาราชการ) โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073-651714 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู หากมีความจำเป็นต้องการเดินทางออกนอกจังหวัดนราธิวาส ติดต่อขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. (ในวันเวลาราชการ) โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073-651714

ชื่อไฟล์ : uze3LT6Thu100011.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘o เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๒) ในวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘o เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๒) ในวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘o เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๒) ในวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : 35ZpWwpThu100119.pdf

ชื่อไฟล์ : bboBfIwThu110501.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ

ชื่อไฟล์ : y0dzHDPThu104653.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย พัสดุเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย พัสดุเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย พัสดุเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : mp0JhMiThu113227.pdf

ชื่อไฟล์ : โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : qSPG03LThu113246.jpg

ชื่อไฟล์ : rueRayZMon114152.pdf

ชื่อไฟล์ : โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : kZsjYS2Thu114008.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : znhlUnSThu114131.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 8UxY75AThu114431.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : qSP2ORIThu114549.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : FfQ5BfbThu114720.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : lkDmL2qThu115423.pdf

ชื่อไฟล์ : 9RVmFQpThu115240.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 0wn2ILMThu115608.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 7Do3MvmThu115750.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญติ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญติ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญติ

ชื่อไฟล์ : wxSzJtQThu115953.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ชื่อไฟล์ : za5zDSiThu120159.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๔/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๔/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๔/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : puPSH4NThu122128.pdf

ชื่อไฟล์ : ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : apE0GQQThu122331.pdf

ชื่อไฟล์ : การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการเข้าประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการเข้าประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการเข้าประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : fo2CYy0Fri112132.jpg

ชื่อไฟล์ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสไหงปาดี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากประสงค์จะส่งบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดี ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารตาม คิวอาร์โค้ด การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสไหงปาดี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากประสงค์จะส่งบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดี ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารตาม คิวอาร์โค้ด การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ../add_file/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสไหงปาดี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากประสงค์จะส่งบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดี ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารตาม คิวอาร์โค้ด การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ชื่อไฟล์ : JvXwlQpFri112305.jpg

ชื่อไฟล์ : สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ../add_file/สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : 5wBrQd1Mon102220.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : p98fkGUMon105029.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑-๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑-๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑-๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : xYe3MeZMon111629.pdf

ชื่อไฟล์ : การส่งเสริมความรู้ วินัยและการรักษาวินัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การส่งเสริมความรู้ วินัยและการรักษาวินัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ../add_file/การส่งเสริมความรู้ วินัยและการรักษาวินัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : OLOxSpCMon113311.pdf

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ../add_file/หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : yYQUOx5Mon114238.jpg

ชื่อไฟล์ : โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/โครงสร้างเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : KGMRJacMon122953.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : sLheCG2Mon123119.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 4Xr2kfJMon123224.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : jlCkXTLMon123437.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ชื่อไฟล์ : YjGHTVyMon123609.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ชื่อไฟล์ : cSqwDzpMon123701.pdf

ชื่อไฟล์ : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ../add_file/คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ชื่อไฟล์ : TS4foR8Fri14310.pdf

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๔๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๔๖๔ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๔๖๔

ชื่อไฟล์ : JOCleDCFri15608.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : 7JgZptrFri20231.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : lVeWPDrFri20533.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 8XXigZ6Fri20658.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : r9qctOWWed93312.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1154 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1154 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1154 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 7HnNzlzWed93653.pdf

ชื่อไฟล์ : n9OGlDNWed93802.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : yEDv4CUWed95257.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑ ) ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑ ) ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑ ) ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อไฟล์ : mhxs8qWWed120801.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564

ชื่อไฟล์ : gCMQ87hWed121019.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2G5xBCuMon124743.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่2) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่2) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่2)

ชื่อไฟล์ : U69SrkCMon125214.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม(วันฮารีรายอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม(วันฮารีรายอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม(วันฮารีรายอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : IzUjAwLMon125358.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรูเรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลอัดฮา ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรูเรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลอัดฮา ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรูเรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลอัดฮา

ชื่อไฟล์ : WciPjJ6Tue33917.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : WqDyJSeTue31734.pdf

ชื่อไฟล์ : ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : 0X7oZj2Tue32619.pdf

ชื่อไฟล์ : ตาราง ปก.01 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประดิษฐ์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตาราง ปก.01 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประดิษฐ์ ../add_file/ตาราง ปก.01 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประดิษฐ์

ชื่อไฟล์ : LTn5yt6Wed124044.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : CvWZTjdWed124815.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : R3ARkoXWed125019.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : tmZ3J0cWed125305.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : 468NBkzFri93315.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่2) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่2) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่2)

ชื่อไฟล์ : DvJE7yjFri94709.pdf

ชื่อไฟล์ : สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๔๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๔๖๔ ../add_file/สรุปผลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๔๖๔

ชื่อไฟล์ : 12Z35vVFri100153.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : B9qzvlCTue100404.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2563

ชื่อไฟล์ : CUBYZSRTue100941.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : og3SRBMTue101255.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

ชื่อไฟล์ : Bhza8ErTue15052.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่3) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่3) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่3)

ชื่อไฟล์ : G7BAEZPTue15757.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางPARA APHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1,2,3,4,5,และ6 (งวดสุดท้าย) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางPARA APHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1,2,3,4,5,และ6 (งวดสุดท้าย) ../add_file/ ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางPARA APHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1,2,3,4,5,และ6 (งวดสุดท้าย)

ชื่อไฟล์ : MA7tRwLWed105337.pdf

ชื่อไฟล์ : ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ../add_file/ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : fqmVMB6Wed24714.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

ชื่อไฟล์ : lIfrUSiWed41322.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : veCi6HTFri100244.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ../add_file/ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก)

ชื่อไฟล์ : 9R6zOogFri110001.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

ชื่อไฟล์ : MC4iKQsFri22951.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : oeMSMZRFri23357.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : Fib35EcFri24037.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : IpPg6WBMon91843.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 6 เดือน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 6 เดือน ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลปะลุรู รอบ 6 เดือน

ชื่อไฟล์ : ohmvIGsTue111324.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๒) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๒) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๒)

ชื่อไฟล์ : UXFKHwfThu101147.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ../add_file/รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : uQPRMTmThu111718.pdf

ชื่อไฟล์ : CKtwYXCThu112141.pdf

ชื่อไฟล์ : ผลการประเมินประสิทธิภาพของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ผลการประเมินประสิทธิภาพของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ผลการประเมินประสิทธิภาพของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : GMWQjS2Thu111936.pdf

ชื่อไฟล์ : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ../add_file/ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : 7AOAhWyTue112026.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่๑ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่๑ ../add_file/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่๑

ชื่อไฟล์ : X4NRf6sTue20453.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : XH7qMdOTue20940.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๘๐๐๒๐๓๕๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๘๐๐๒๐๓๕๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๘๐๐๒๐๓๕๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : RuwoWO7Tue21431.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่๒) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่๒) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่๒) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ

ชื่อไฟล์ : LkekKpDTue21557.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่๑) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่๑) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่๑) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ

ชื่อไฟล์ : 92nLsYZFri105748.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.๐๖ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.๐๖ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ../add_file/แบบ บก.๐๖ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ชื่อไฟล์ : p2KeCWoFri110111.pdf

ชื่อไฟล์ : งดเก็บขนขยะมูลฝอยในวันขึ้นปีใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: งดเก็บขนขยะมูลฝอยในวันขึ้นปีใหม่ ../add_file/งดเก็บขนขยะมูลฝอยในวันขึ้นปีใหม่

ชื่อไฟล์ : J93EaRMFri110821.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA APHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูง กว้าง 3.50 – 7 เมตร ยาว 2,450 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,925 ตารางเมตร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA APHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูง กว้าง 3.50 – 7 เมตร ยาว 2,450 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,925 ตารางเมตร ../add_file/แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA APHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูง กว้าง 3.50 – 7 เมตร ยาว 2,450 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,925 ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : m1lHKiNFri111345.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : LZ5udcfFri112046.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบและกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบและกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบและกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : OvFTfvlFri112459.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลปะลุรู ๑ คัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลปะลุรู ๑ คัน ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลปะลุรู ๑ คัน

ชื่อไฟล์ : uzESJ3vFri112946.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลานเทศบาลประชาสำราญ ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๕๐ รวม ๘.๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลานเทศบาลประชาสำราญ ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๕๐ รวม ๘.๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลานเทศบาลประชาสำราญ ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๕๐ รวม ๘.๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : KQWQdfmFri15100.pdf

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ด้วยวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ด้วยวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ด้วยวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : EkO0qmTFri15315.pdf

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ด้วย วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ด้วย วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ด้วย วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : k6znyBLFri15537.pdf

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : MTQR9PRWed102923.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZpV8yUpWed110636.jpg

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลปะลุรู ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตอบแบบสอบถามปัญหาความต้องการในชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ.2566 - 2570 โปรดตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปะลุรู ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู "ปะลุรูน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน" ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลปะลุรู ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตอบแบบสอบถามปัญหาความต้องการในชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ.2566 - 2570 โปรดตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปะลุรู ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู "ปะลุรูน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน" ../add_file/ เทศบาลตำบลปะลุรู ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตอบแบบสอบถามปัญหาความต้องการในชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ.2566 - 2570 โปรดตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปะลุรู ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู "ปะลุรูน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน"

ชื่อไฟล์ : 32AFnV0Fri20159.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : qOn2P40Fri20551.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : WftGBSsFri20852.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๐ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๐ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๐ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : qyEO2aoFri21156.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : nJRL7xcFri21512.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : cs3SP4gFri21725.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 1JjeSYTFri21953.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : lKGuxvDFri22231.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : Fr6LyYmFri23055.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : n3JKXlsFri23515.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 0kKC566Fri23915.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : XfxAjnTFri24047.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 8yOoRISMon101242.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : 6zWGboAWed91655.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๘๐๐๓๒๑๒๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๘๐๐๓๒๑๒๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๘๐๐๓๒๑๒๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : Q2NfQ0BWed91912.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : c0U4jtPWed92324.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กข ๒๖๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กข ๒๖๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กข ๒๖๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : q7cBIpEThu94714.pdf

ชื่อไฟล์ : คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ../add_file/คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : U5vmVrrFri115429.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่๒ ../add_file/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่๒

ชื่อไฟล์ : glWMW7UMon103134.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่3) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่3) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่3)

ชื่อไฟล์ : klnKZKiMon104056.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : aiWJ6sEMon104132.pdf

ชื่อไฟล์ : izU6UVSMon104708.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กข ๒๖๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กข ๒๖๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กข ๒๖๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : cGdXLmmMon105056.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : aksjbwuMon105822.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : TX6QQdZMon110212.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : iHDfmesMon110656.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : rLDyqp4Mon110943.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 7JRhuPyMon111236.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : k0QZWicMon30109.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564

ชื่อไฟล์ : kVCnXGOMon30953.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

ชื่อไฟล์ : eN42olcMon31338.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

ชื่อไฟล์ : SmFDYpkWed122436.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : TbfQoR4Wed122630.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : LQ8FTp5Wed123347.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : idUd5RGWed123718.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๒๒๓๙) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๒๒๓๙) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๒๒๓๙) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : wrQ8qtaWed123858.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๕๕๓๘) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๕๕๓๘) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๕๕๓๘) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : vRXLRIsWed124138.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลปะลุรู

ชื่อไฟล์ : aZItmO1Wed124352.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : PTqXEP1Tue40330.pdf

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ../add_file/ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : nU77mlVTue40537.pdf

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๑๐๐๐๐๗๖๐๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๑๐๐๐๐๗๖๐๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๑๐๐๐๐๗๖๐๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : M6gJJXwFri94543.pdf

ชื่อไฟล์ : กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี 2565 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี 2565 ../add_file/กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : NPgJiJuFri94819.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : e83DtFwFri95242.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2565-2567 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2565-2567 ../add_file/แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2565-2567

ชื่อไฟล์ : V74VOOQFri95803.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ2564 ../add_file/รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ2564

ชื่อไฟล์ : 3cAG0gxTue115745.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564

ชื่อไฟล์ : B0Qz9mPTue121952.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : iXmG6BvTue12151.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เคลื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เคลื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เคลื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : fBYa5oCWed111755.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : FNQ1zpMWed112515.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๙-๐๐๗๒ ซอยโคกปริเม็ง ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒.๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๙-๐๐๗๒ ซอยโคกปริเม็ง ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒.๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๙-๐๐๗๒ ซอยโคกปริเม็ง ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒.๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : Bx3I0q3Wed112858.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.๙-๐๐๙๓ ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.๙-๐๐๙๓ ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.๙-๐๐๙๓ ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : FypsQJEWed113450.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.๙-๐๐๙๓ ซอยปอฮงนือริง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.๙-๐๐๙๓ ซอยปอฮงนือริง ../add_file/แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.๙-๐๐๙๓ ซอยปอฮงนือริง

ชื่อไฟล์ : y2vmOWBWed113722.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๙-๐๐๗๒ ซอยโคกปริเม็ง ๑ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๙-๐๐๗๒ ซอยโคกปริเม็ง ๑ ../add_file/แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๙-๐๐๗๒ ซอยโคกปริเม็ง ๑

ชื่อไฟล์ : fTw0eMtWed114122.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : alXn0d9Wed114338.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ กองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : YUH6bvxWed114714.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : wFW65dBWed114941.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 96INTA1Wed115155.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 7s5jyHkWed122748.pdf

ชื่อไฟล์ : แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ../add_file/แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ชื่อไฟล์ : FK0wXTAWed123440.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)