ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 39 คน )
เพศ
ชาย
62.50%
หญิง
37.50%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
35.90%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
23.08%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
17.95%
อื่นๆ
23.08%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
19.05%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
26.19%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
18.60%
พอใจมาก
16.28%
ปานกลาง
16.28%
พอใจน้อย
34.88%
พอใจน้อยที่สุด
13.95%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
19.44%
พอใจมาก
19.44%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
22.22%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
35.71%
ปานกลาง
17.86%
พอใจน้อย
17.86%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
18.52%
พอใจมาก
18.52%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
22.22%
พอใจน้อยที่สุด
18.52%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
25.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
15.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
26.92%
ปานกลาง
19.23%
พอใจน้อย
19.23%
พอใจน้อยที่สุด
19.23%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ