เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file 1การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file 2การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file 3การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file 4การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file 5การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file 6บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file 7การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file 8การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file 9การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file 10การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 201 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file 11การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file 12การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file 13การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file 14การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file 15การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file 16การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file 17การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file 18การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file 19การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file 20การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0922512072
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0922512072
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75